POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO defcon5.pl


Szanowny Kliencie/Użytkowniku
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, żebyś podczas korzystania z naszych usług czuł się komfortowo
i bezpiecznie, dlatego przygotowaliśmy dokument, z którego uzyskasz szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
Spis treści:
1. Wstęp
2. Informacje ogólne
3. Odbiorcy danych osobowych sklepu internetowego
4. Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania danych osobowych
5. Prawa osób, których dane dotyczą
6. Mechanizm cookies, dane eksploatacyjne i analityka
7. Postanowienia końcowe

§ 1
Wstęp

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
Użytkowników i Klientów sklepu internetowego (w tym potencjalnych Klientów) korzystających ze sklepu
internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.defcon.pl, zwanego dalej sklepem.
Dokument opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych,
wskazuje podmioty, którym dane są powierzane, a także zawiera informacje dotyczące plików cookies
oraz narzędzi analitycznych stosowanych w ramach sklepu internetowego.
2. Słowa i wyrażenia, które zostały użyte w definicjach regulaminu a rozpoczynające się dużą
literą, zostały zastosowane w niniejszym dokumencie i mają znaczenie nadane im w regulaminie sklepu
internetowego, który jest dostępny na stronie internetowej sklepu.
3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego,
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym

dalej RODO (tutaj można zapoznać się z treścią rozporządzenia http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), jest firma EMBE Bartłomiej Komperda, ul. Aleksandry

5/73, 30-837 Kraków, NIP: 7352601110, REGON: 122969360, dodatkowa lokalizacja Sklep Defcon5,
ul. Nadwliślańska 11 (wejście od ul. Piwnej), 30-527 Kraków, numer telefonu kontaktowego:
+ 48 662-802-111, poczta elektroniczna: sklep@defcon5.pl, zwanej dalej Sprzedawcą.

4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr
144, poz. 1204 z późn. zm.).
5. Administrator danych osobowych oświadcza, iż polityka prywatności pełni rolę informacyjną co oznacza,
iż nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników i Klientów sklepu internetowego. Jej celem jest
określenie działań podejmowanych przez Administratora oraz opis powiązanych ze sklepem
internetowym usług, narzędzi i funkcjonalności, z których korzystają Klienci sklepu internetowego np.
w celu rejestracji konta, złożenia zamówienia, skorzystania z formularza kontaktowego, zapisu na
newsletter czy innych działań podejmowanych w ramach sklepu internetowego.

§ 2
Informacje ogólne

1. Administrator sklepu internetowego dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności
Użytkowników i Klientów sklepu internetowego oraz wszelkich danych i informacji, które zostały od Nich
pozyskane. Z należytą starannością dobiera i stosuje techniczne środki ochrony, zarówno
programistyczne, jak i organizacyjne, tym samym zapewniając całkowitą ochronę przed ich
udostępnieniem, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawniona modyfikacją czy
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Administrator informuje, że sklep internetowy stosuje protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo
przesyłania danych w Internecie, a mianowicie posiada zainstalowany protokół SSL (ang. Secure
Socket Layer). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem
z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysyłana
z serwera do Klienta jest również kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana.
3. Dane zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad
rzetelności i przejrzystości, gromadzone są w minimalnym zakresie koniecznym dla wyszczególnionych
celów i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu niezgodnemu z tymi
celami, adekwatne i poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz przechowywane
w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą. Okres przechowywania danych
uzależniony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania założonego celu.
4. Administrator sklepu internetowego na zasadach określonych w regulaminie oraz w polityce prywatności
posiada dostęp do danych, może jednak powierzyć dane osobowe Klientów podmiotom zewnętrznym,
współpracującym z Administratorem. Takie powierzenie jest możliwe wyłącznie na podstawie
stosownych umów powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem
a podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający zakres oraz warunki przetwarzania
danych osobowych koniecznych do realizacji usług. Administrator oświadcza, że współpracuje tylko
z podmiotami, które gwarantują ze swojej strony bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych
osobowych poprzez wdrożenie zabezpieczeń odpowiadających wymaganiom określonych w RODO.
5. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania informacji dotyczących Klientów
sklepu internetowego organom władzy publicznej np. w związku z prowadzeniem postępowań o możliwe

naruszenia prawa lub podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie obowiązujących
przepisów prawa polskiego.
6. Korzystanie z usług oraz narzędzi udostępnionych w ramach sklepu internetowego, a także podanie
danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak konieczne do
zawarcia i zrealizowania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w sklepie
internetowym, tym samym ich brak uniemożliwi zawarcie takiej umowy. Zakres danych koniecznych do
zawarcia umowy wskazany jest na stronie sklepu internetowego oraz w regulaminie sklepu
internetowego.
7. Klient korzystający z usług i narzędzi udostępnionych w ramach sklepu internetowego potwierdza, że
zapoznał się z postanowieniami niniejszej polityki prywatności oraz regulaminu sklepu internetowego,
jednocześnie wyrażając zgodę (jeśli zachodzi taka potrzeba) na wykorzystywanie jego danych
osobowych zgodnie z tymi postanowieniami poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów
zamieszczonych na stronie sklepu internetowego (treści checkboxów określają cel w jakim będą
wykorzystywane podane dane osobowe).
§ 3

Odbiorcy danych osobowych sklepu internetowego

1. W celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych
umów sprzedaży Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje
dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych
osobowych i tylko w zakresie koniecznym do jego zrealizowania.
2. Przykładowymi odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego są:
• przewoźnicy, pośrednicy, spedytorzy w sytuacji, gdy Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym
wybiera sposób dostawy przesyłką kurierską,
• podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - Administrator powierza dane osobowe
Użytkownika podmiotowi obsługującemu daną płatność w zakresie niezbędnym do realizacji usługi,
• podmioty świadczące usługi księgowe/rachunkowe,
• podmioty obsługujące funkcjonalności Sklepu Internetowego.
• dostawcy usług wspomagających pracę Administratora sklepu internetowego np. dostawcy
oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, firmy obsługujące system
mailingowy do wysyłki newsletter, hostingodawcy.
3. Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych
z Administratorem sklepu internetowego stosownych umów powierzenia. Podmioty te gromadzą,
przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami
prywatności.
4. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców i Klientów sklepu internetowego „defcon.pl”
Administrator powierza następującym podmiotom:
a) b.center Bartosz Kaczmarek, ul. Promienna 12U, 64-920 Piła, NIP: 7642435045, REGON: 301172998
– w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowana jest strona internetowa, w celu

obsługi informatycznej Strony internetowej, w celu zarządzania stroną, w celu pozycjonowania strony
internetowej Sklepu Internetowego,
b) Biuro Księgowe: Contador Sp.zo.o., ul. Lilli Wenedy 5/24, 30-833 Kraków, NIP: 679-314-08-73, KRS:
0000659571 – w celu rozliczania płatności i wystawiania rachunku/faktury za zamówioną usługę lub
w celu prowadzenia dokumentacji księgowej lub w celu realizacji obowiązku rozliczeń podatkowych
i księgowości lub w celu prowadzenia księgowości działalności gospodarczej właściciela Strony
internetowej,
c) firmy kurierskie.

§ 4

Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania

1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera,
adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny
urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie
powyższych informacji będzie miało miejsce w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego. Dane
te nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika/Klienta.
2. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach
i odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych w sklepie internetowym, aby ułatwić
korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez
wewnętrzny system wiadomości w szczególności, jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone
treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników sklepu internetowego.
4. W ramach prowadzonego sklepu internetowego Administrator przetwarza dane osobowe Klientów
w następujących celach:
• podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta; zagwarantowanie pełnej obsługi
Użytkownika sklepu w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami, kontaktowania się
z Użytkownikami w odpowiedzi na zapytania przesłane przez formularz kontaktowy, kontaktowania się
z Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na przesłane zapytania,
• przeglądania stron www sklepu internetowego, obsługi wyszukiwarki towarów, monitorowania
aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
• wykonania umowy sprzedaży lub umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną,
• prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w sklepie
internetowym, ułatwienia korzystania ze sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa
informatycznego sklepu internetowego,
• ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym
i innymi organami egzekucyjnymi,
• rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania.
5. Administrator informuje, że zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: imię
i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu kontaktowego w celu kontaktu
Kuriera z Klientem i dostarczenia zamówienia, adres dostawy towaru (ulica, numer domu, numer lokalu,

kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż
adres dostawy).
W przypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących Konsumentami Administrator może przetwarzać
dodatkowo takie dane jak: nazwę Firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub
Klienta.
6. Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w polityce prywatności będą
przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych i wysyłki towarów)
świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń,
przepisów prawa podatkowego, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie.

KONTAKT Z KLIENTEM

7. Podstawą przetwarzania danych w związku z obsługą Klienta, która obejmuje kontakt z Klientem
w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej,
formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie. Jeśli po kontakcie
zostanie zawarta umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO. Podstawą
prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci
archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1
lit. f RODO).

REJESTRACJA KONTA

8. Dane Użytkownika, który zakładając konto dokona rejestracji w sklepie internetowym, będą gromadzone
na podstawie zgody na przetwarzanie (art.6 ust. 1 lit. a RODO). Gdy Użytkownik zdecyduje się na
zawarcie umowy dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dodatkowo zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
9. Do założenia konta dochodzi przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz podanie podstawowych
danych osobowych tj. adresu e-mail itp., a także hasła składającego się ze zgodnym ze wskazówkami
rodzajem znaków oraz ich ilością. Założenie konta jest bezpłatne oraz wymaga wyrażenia zgody na
podanie danych przez Użytkownika oraz potwierdzenia zapoznania się z polityką prywatności sklepu.
Podanie danych jest dobrowolne, niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości założenia
konta.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

10. Składając zamówienie w sklepie internetowym Klient podaje dane osobowe, które są wykorzystywane
w celu wykonania umowy, czyli w związku z realizacją zamówienia (art.6 ust. 1 lit b RODO), wystawienia
faktury i wykonania innych czynności związanych z przepisami prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c).
W celach archiwalnych i statystycznych dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO).

11. Podstawą przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może
podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f
RODO.
12. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie
do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego
terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Podanie danych jest konieczne
do realizacji umowy.

NEWSLETTER

13. W ramach funkcjonalności na stronie sklepu internetowego dostępna jest usługa newsletter. Dane
przekazane w związku z zapisem na newsletter wykorzystywane są wyłącznie do wysyłki newslettera,
na podstawie wyrażonej zgody (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania
po ewentualnym zakończeniu kontaktu i wysyłki newslettera będzie usprawiedliwiony cel w postaci
archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1
lit. f RODO).
14. Dobrowolnie udzielona zgoda na przesyłanie newslettera lub informacji handlowej może być w każdej
chwili cofnięta na wniosek Klienta/Użytkownika, który zostanie przesłany za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Administrator, po otrzymaniu takiego wniosku - niezwłocznie, nie później niż w terminie
do 48 godzin od momentu otrzymania informacji o cofnięciu zgody usuwa dane Klienta/Użytkownika
z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
15. W ramach usługi newsletter w każdej chwili można sprostować swoje dane zapisane w bazie, zażądać
ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera a także skorzystać z prawa do przenoszenia
danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY

16. W ramach funkcjonalności sklepu internetowego, Administrator zapewnia możliwość skontaktowania
się z nim przy wykorzystaniu interaktywnego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania
danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na
pytania zawarte w formularzu. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub
zlecenia usługi. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu obsługi
zapytania lub/i przyjęcia zlecenia, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości jego obsługi.
Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
17. Podstawą przetwarzania danych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1
lit. a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie.
18. W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz –
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie
usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
19. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w
postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do
art.6 ust.1 lit. f RODO).

§ 5

Prawa osób, których dane dotyczą

RODO nadaje Klientom/Użytkownikom przedmiotowe uprawnienia, ich wykaz zamieszczono poniżej.
Przysługują one bez podania przyczyny, nie są jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać
w stosunku do wszystkich czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy
Klient/Użytkownik będzie chciał zrealizować któreś z przysługujących mu praw, może w dowolnym
momencie przesłać oświadczenie woli na adres e-mail sklepu internetowego lub adres siedziby
Administratora.
I. Prawo dostępu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODO.
Klient/Użytkownik w każdym czasie może zgłosić się do Administratora w celu potwierdzenia czy jego
dane są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce Klient ma prawo:
• do uzyskania dostępu do danych osobowych,
• do otrzymania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych
Klienta/Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu
przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach jakie przysługują Klientowi/Użytkownikowi na mocy
RODO (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach
przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz
o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
• do uzyskania kopii swoich danych osobowych.
II. Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODO.
Klient/Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych
osobowych, które są nieprawidłowe. Ma również prawo do żądania uzupełnienia swoich danych
osobowych. Aby sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na
adres poczty elektronicznej sklepu internetowego.
III. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – realizowane na podstawie art.
17 RODO.
a) Klient/Użytkownik może wystąpić z żądaniem do Administratora o usunięcie wszystkich lub niektórych
jego danych,
b) Klient/Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były
przetwarzane,
• wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę
Klienta/Użytkownika,
• wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych,
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego
w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator

• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
c) pomimo zgłoszenia przez Klienta/Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych w związku
z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak
również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii
lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
d) usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może
skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego
lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego.
IV. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody
realizowane na podstawie art. 7. ust. 3 RODO.
a) Klient/Użytkownik akceptując oświadczenia umieszczone przez Administratora w interaktywnych
formularz dostępnych na stronie sklepu internetowego, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
w określonych celach,
b) Klient/Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych w dodatkowych
celach poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach
dostępnych na stronie sklepu internetowego,
c) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką udzielił Administratorowi, cofnięcie zgody będzie
miało skutek od momentu wycofania zgody,
d) cofnięcie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta, może jednak
uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator
może świadczyć jednie za zgodą,
e) cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Administratora
zgodnie z prawem przed jego cofnięciem.
V. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowane na podstawie art. 21 RODO.
a) Klient/Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego
szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli
Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
b) przesłana przez Klienta/Użytkownika w formie wiadomości e-mail rezygnacji z otrzymywania
informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oznacza sprzeciw Klienta/Użytkownika na
przetwarzanie jego danych, w tym profilowania tych celach,
c) jeśli Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie danych
Klienta/Użytkownika a wniesiony sprzeciw okaże się zasadny dane osobowe wobec których został
wniesiony sprzeciw zostaną usunięte.
VI. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych realizowany na
podstawie art. 18 RODO.
Klient/Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia swoich danych osobowych, gdy:
a) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - Administrator danych osobowych ograniczy
przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie danych osobowych Klienta/Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia
danych osobowych Klient/Użytkownik żąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
c) dane osobowe Klienta/Użytkownika przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta/Użytkownika,
d) gdy Klient/Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas
ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po
stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie
Klienta/Użytkownika.
VII. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).
Klient/Użytkownik ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz
do przesłania ich innemu Administratorowi danych osobowych.
Klient/Użytkownik ma prawo również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał
bezpośrednio dane osobowe Klienta/Użytkownika innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie
możliwe).
VIII. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw
przyznanych na mocy RODO.

§ 6

Polityka cookies, dane eksploatacyjne i analityka

1. Sklep internetowy używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), są one zapisywane
i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkowników i Klientów sklepu, jeśli
przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony sklepu, w celu gromadzenia
danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze strony
sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie struktury sklepu internetowego. Są one również
niezbędne do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez Niego sklepu internetowego.
3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta i pozostają tam
do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane
z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta,
b) cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich
usunięcia z urządzenia Klienta. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta.
4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).
5. Administrator stosuje kod śledzenia Google Analitycs w celu analizy statystyk strony internetowej
sklepu internetowego; szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
6. Klient w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może zmienić
ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi sklepu internetowego,
w tym uniemożliwić złożenie zamówienia.
7. Jeśli Klient podejmie decyzję, iż nie zgadza się na wykorzystywanie pików cookies w opisanych powyżej
celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania
i informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie
korzysta Klient. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to:
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge.
8. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach sklepu internetowego umożliwiają Użytkownikom
wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących
na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na
przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com. Udostępnianie Google Analytics
informacji o aktywności na stronie sklepu internetowego można zablokować za pomocą udostępnianego
przez firmę Google Inc. dodatku do przeglądarki dostępnego tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
§ 7

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza polityka prywatności zawiera odnośniki do innych stron internetowych, zaleca się zapoznanie
z politykami prywatności i regulaminami tych stron.
2. Powyższa polityka prywatności odnosi się tylko do sklepu internetowego Administratora.
3. Istnieje możliwość rozszerzenia oferty sklepu internetowego co tym samym stwarza możliwość zmiany
treści polityki prywatności o czym będą Państwo poinformowani stosownym komunikatem na stronie
sklepu.
4. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności sklepu internetowego, prosimy
o wiadomość na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej sklep@defcon5.pl.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Sklep internetowy „defcon5.pl” wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie służące do
automatycznego przechowywania danych w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym.
Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez sklep internetowy defcon5.pl lub podmioty
trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie
zostać przez Państwa zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej szczegółów
dotyczących naszej polityki cookies znajdziecie Państwo tutaj