Regulamin sklepu internetowego

defcon5.pl

§ 1
Wstęp

Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem defcon5.pl w sposób umożliwiający
jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej
chwili.
Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży za
pośrednictwem sklepu internetowego „defcon5.pl”, a także sposoby dostawy, płatności, prawa
i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, warunki odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego.
Zawiera on również informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozwiązywania sporów oraz regulacje dotyczące świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą
elektroniczną.
Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest firma
EMBE Bartłomiej Komperda, ul. Aleksandry 5/73, 30-837 Kraków, NIP: 7352601110, REGON:
122969360, dodatkowa lokalizacja Sklep Defcon5, ul. Nadwliślańska 11 (wejście od ul. Piwnej), 30-
527 Kraków, numer telefonu kontaktowego: + 48 662-802-111, poczta elektroniczna:
sklep@defcon5.pl, zwanej dalej Sprzedawcą.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument nie
może zrzec się praw przyznanych Mu w powyższej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia
niniejszego regulaminu są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy, wówczas
pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe zapisy.


§ 2
Definicje


1. Administrator danych osobowych – Sprzedawca.
2. Czas realizacji zamówienia – czas od chwili potwierdzenia zamówienia do momentu dostarczenia
zamówionego towaru.
3. Czas dostawy – czas między przekazaniem zamówienia Przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi.
4. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie
internetowym umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
6. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie
internetowym umożliwiający utworzenie konta Klienta.
7. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie
umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towaru do koszyka oraz
określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
8. Hasło – ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.
9. Klient:

a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą,
a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93,
z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. Konto Klienta – usługa elektroniczna, indywidualny panel dla Klienta, w którym są gromadzone dane
podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Niego zamówieniach w sklepie.
13. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary do
zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności
ilości towarów.
14. Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty
elektronicznej e-mail, która umożliwia Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą
elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach.
15. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub zawodową.
16. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
17. Sprzedawca – firma EMBE Bartłomiej Komperda, ul. Aleksandry 5/73, 30-837 Kraków, NIP:
7352601110, REGON: 122969360, numer telefonu kontaktowego: + 48 662-802-111, poczta
elektroniczna: sklep@defcon5.pl.
18. Sklep internetowy – strona internetowa dostępna pod domeną defcon5.pl, za której pośrednictwem
Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.
19. Towar/Produkt – dostępne w sklepie internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy
sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
20. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży towaru zawieraną albo zawartą na odległość
między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
21. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
22. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta
za pośrednictwem sklepu internetowego.
23. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.
2014 poz. 827, z późn. zm.).
24. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia
dostępnego na stronie sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub
towarów ze Sprzedawcą.

§ 3
Informacje ogólne

1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich usług, które są
oferowane przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu,
mając na uwadze w szczególności poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych
oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
korzystających ze sklepu internetowego (chyba, że w danym postanowieniu wskazano, że dotyczy
ono tylko Klientów nie będących Konsumentami lub tylko Konsumentów).
3. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane
w polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej sklepu.
4. W polityce prywatności dostępne są również informacje dotyczące warunków gromadzenia,
przetwarzania, a także ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę.
5. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Klientów, dostępne są na
stronie sklepu, w każdym miejscu, w którym gromadzone są dane osobowe. Treści zgód są do
każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mogą na bieżąco aktualizować, modyfikować
oraz wycofać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione
Sprzedawcy.
6. Poprzez złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie
przez Sprzedawcę Jego danych osobowych podanych na stronie internetowej sklepu. Podane dane
osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi, jednak tylko i wyłącznie w celu realizacji
i finalizacji złożonego zamówienia. Informacja o podmiotach, którym dane są udostępniane zawarta
jest w polityce prywatności.
7. Zakupu towaru może dokonać wyłącznie Klient, posiadający miejsce zamieszkania lub miejsce
siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Wszystkie informacje zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem dla Klientów do zawarcia umowy, zgodnie
z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego.
9. Użytkowanie sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta/Użytkownika, która prowadzi do
zapoznania się przez Niego z treściami, które są zamieszczone na stronie internetowej sklepu.
10. W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych,
Sprzedawca wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
11. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter
sieci Internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe może być
pozyskanie i zmodyfikowanie danych Klientów przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja
szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta
Klient. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń.
12. Sprzedawca ma prawo organizować okazjonalne akcje promocyjne, ich warunki każdorazowo
zostaną podane na stronie sklepu. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że
jest to dozwolone przez regulamin danej promocji.

13. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
Sprzedawcy, które umożliwią Klientowi korzystanie ze sklepu internetowego to:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
b) przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.

§ 4
Korzystanie ze sklepu internetowego

1. Sprzedawca umożliwia następujące formy kontaktu:
- Adres Sprzedawcy: ul. Aleksandry 5/73, 30-837 Kraków, dodatkowa lokalizacja Sklep Defcon5,
ul. Nadwliślańska 11 (wejście od ul. Piwnej), 30-527 Kraków,
- telefoniczny, pod numerem +48 662-802-111,
- mailowy, wysyłając maila na adres: sklep@defcon5.pl,
- Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych
w niniejszym paragrafie,
- Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach od
10.00 do 18.00.
2. Zakupy w sklepie internetowym są możliwe po założeniu konta Klienta w sklepie.
3. W celu przeglądania asortymentu sklepu nie jest wymagane zakładanie konta Klienta.
4. Sprzedaż towarów dostępnych w sklepie odbywa się na podstawie złożonego przez Klienta
zamówienia.
5. Klient ma możliwość złożenia takiego zamówienia bezpośrednio po założeniu konta Klienta.
6. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www może wymagać wcześniejszego zarejestrowania
się przez Klienta i każdorazowego logowania. Korzystanie z dostępnych funkcjonalności sklepu
internetowego jest dobrowolne.
7. W celu prawidłowego korzystania z konta, a także złożenia zamówienia w sklepie, może być
wymagane włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.
8. Ceny towarów dostępnych na stronie sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich
i zawierają podatek VAT. Nie zawierają natomiast informacji odnośnie cen dostaw i kosztów z nimi
związanych.
1. O kosztach dostawy, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży
oraz o kwocie końcowej do zapłaty wraz z podatkami, Klient zostanie poinformowany na stronie
sklepu internetowego w formularzu zamówienia w czasie składania zamówienia, w szczególności
w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
2. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez
Klienta, zgodnie z taryfą Dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług
internetowych.
3. Za autentyczność oraz kompletność danych pozostawionych w sklepie, które zostały wprowadzone
w poszczególnych formularzach odpowiada sam Klient.
4. W sklepie internetowym świadczone są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: konto Klienta,
formularz rejestracji, formularz kontaktowy, formularz zamówienia, newsletter. O ewentualnych

przerwach w świadczeniu powyższych usług, Sprzedawca poinformuje bezpośrednio na stronie
sklepu.
5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem nieodpłatnych usług
elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych oraz
pozostałe reklamacje, które są związane z działaniem sklepu internetowego (wyłączając tryb
reklamacji towaru, która opisana jest w dalszej części regulaminu), mogą zostać złożone przez
Klienta pisemnie na adres siedziby lub elektronicznie na adres e- mail: sklep@defcon5.pl.
6. Zalecane jest, aby Klient składający reklamację w zgłoszeniu przedstawił opis zaistniałego problemu.
7. Zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w odniesieniu do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
8. Klient będący Konsumentem ma również prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą
elektroniczną. Uprawnienie to przysługuje Klientowi zgodnie z postanowieniami zawartymi
w niniejszym regulaminie.
9. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi konta i które mają charakter ciągły
i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania
przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja uprawnienia nastąpi po przesłaniu drogą
elektroniczną lub pisemnie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną, które mają charakter ciągły i bezterminowy z zachowaniem 14-dniowego terminu
wypowiedzenia, jeżeli Klient naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 5
Zakładanie konta w sklepie

1. Do założenia konta Klienta dochodzi poprzez wypełnienie formularza rejestracji. W celu utworzenia
konta Klienta, należy wejść w zakładkę „Zaloguj się” widoczną na górze strony i wybrać opcję „Stwórz
konto”. Konieczne jest podanie następujących danych w formularzu rejestracyjnym udostępnionym
w sklepie internetowym: adresu poczty elektronicznej i hasła składającego się ze wskazanej
minimalnej liczby znaków.
2. Dodatkowe dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym konta posłużą do składania
zamówienia w sklepie podczas wypełniania formularza zamówienia.
3. Rejestracja konta Klienta w sklepie jest nieodpłatna.
4. Usługa świadczona jest na czas nieoznaczony.
5. Wymogiem dokonania rejestracji i założenia konta jest wyrażenie przez Klienta lub Użytkownika
zgody na treść regulaminu, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w trakcie wypełniania
formularza, a także na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji.
6. Po przesłaniu formularza, Klient otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail potwierdzenie
dokonania rejestracji przez Sprzedawcę. Aby zalogować się na konto Klient musi podać login oraz
hasło wskazane w formularzu rejestracji podczas jego zakładania. Po zalogowaniu się do swojego

konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych, sprawdzenia statusu
zamówienia oraz wglądu do historii zamówień.
7. Założenie konta Klienta w sklepie jest możliwie po przyciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”.
8. Klient, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma prawo
w każdym momencie do usunięcia konta. Następuje to poprzez wysłanie stosownego żądania do
Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6
Newsletter

1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega
rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej
z subskrypcji newslettera.
2. Usługa elektroniczna newsletter polega na przesyłaniu na podany adres e-mail Użytkownika/Klienta,
wiadomości w formie elektronicznej, która zawiera informacje handlowe o nowych towarach lub
usługach.
3. W celu zapisania się na subskrypcję newslettera należy wprowadzić adres poczty elektronicznej
w oznaczone pole oraz zaakceptować widoczne checkboxy, a następnie kliknąć w ikonę strzałki lub
zaznaczyć checkbox „Zapisz się do naszego newslettera” podczas rejestracji konta Klienta. Podanie
danych jest dobrowolne, jednak niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości założenia konta.
4. Po wysłaniu przez Użytkownika/Klienta wiadomości z prośbą o subskrypcję newslettera, Sprzedawca
niezwłocznie wysyła na podany adres e-mail link aktywacyjny, w który następnie Użytkownik/Klient
powinien wejść w celu potwierdzenia chęci zapisu. W momencie potwierdzenia przez
Klienta/Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych.
5. Użytkownik/Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera. Aby trwale usunąć
adres e-mail z subskrypcji newslettera należy przesłać żądanie do Sprzedawcy pocztą elektroniczną
bądź tradycyjną.

§ 7
Formularz kontaktowy

1. Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie
przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na
stronie.
2. Usługa „formularz kontaktowy” jest świadczona nieodpłatnie.
3. Usługa zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Klienta do
jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą
przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
4. Usługa umożliwia Klientom kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza.
5. W celu skorzystania z usługi formularza kontaktowego należy kliknąć w zakładkę „Kontakt”, a także
podać prawidłowy adres poczty elektronicznej oraz wypełnić pole wiadomości i kliknąć przycisk
„Wyślij”. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich będzie skutkowało brakiem
możliwości skorzystania z formularza kontaktowego.

§ 8
Zasady składania zamówienia

1. Usługa elektroniczna „formularz zamówienia” jest nieodpłatna oraz ma charakter jednorazowy.
2. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Do złożenia zamówienia dochodzi poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
4. Umowa zawierana jest na czas oznaczony. Rozpoczyna się ona w chwili dodania przez Klienta
pierwszego towaru do elektronicznego koszyka, a kończy się w momencie odstąpienia przez Klienta
od wypełnienia formularza zamówienia bądź z chwilą złożenia zamówienia i przesłania Sprzedawcy
wypełnionego formularza poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego
konieczność zapłaty ceny.
5. Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności jeszcze przed
podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo przed dokonaniem zmiany w zamówieniu.
6. Procedura zmierzająca do zawarcia umowy sprzedaży następuje poprzez wybór towaru i podjęcie
czynności technicznych w oparciu o komunikaty i pozostałe informacje, które są wyświetlane na
stronie sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia. Zamówienie towaru następuje poprzez
kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.
7. Zakupu może dokonać Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca umożliwia wysyłkę do innych Państw Członkowskich Unii
Europejskiej lub poza terytorium Unii Europejskiej wyłącznie po dokonaniu indywidualnych ustaleń
z Klientem poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Klient wypełnia formularz zamówienia podając w nim następujące dane: imię i nazwisko, adres
dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty
elektronicznej, opcjonalnie numer telefonu oraz dane dotyczące zawieranej umowy sprzedaży: towar,
ilość, miejsce, sposób dostawy towaru oraz sposób płatności. Klienci będący Przedsiębiorcami, którzy
chcą otrzymać fakturę powinni również podać: nazwę firmy, pod którą prowadzą działalność oraz
numer NIP. Podanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy. Na tym etapie składania
zamówienia Klient jest zobowiązany sprawdzić poprawność wprowadzonych przez siebie danych oraz
wybranych towarów.
9. Po dokonaniu wyboru towarów, skompletowaniu całego zamówienia i wskazaniu jednego ze
sposobów dostawy oraz formy płatności z dostępnych w sklepie, Klient akceptuje treść regulaminu
oraz potwierdza zapoznanie się z polityką prywatności i z pouczeniem o odstąpieniu od umowy
i składa zamówienie wysyłając formularz zamówienia do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku
„Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
10. Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail Klienta potwierdzenie
oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Przesłana wiadomość zawiera wszystkie
ustalone wcześniej warunki umowy sprzedaży. W szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego
towaru, cenę całkowitą do zapłaty wraz z kosztami dostawy. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
11. Klient do momentu kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” ma możliwość
edytowania zamówienia.

§ 9
Płatność i dostawa

1. Ceny towarów zamieszczone na stronie sklepu są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie
kosztów dostawy (w szczególności opłat za transport, dostarczenia i usług pocztowych). Są one
wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez
Klienta woli związania umową sprzedaży.
2. Towary są dostarczane Klientowi zgodnie ze sposobem wybranym w trakcie składania zamówienia.
3. Sprzedawca umożliwia następujące metody dostawy zamówionego towaru:
a) Klient może skorzystać z dostarczenia towaru za pomocą przesyłki pocztowej,
b) Klient może skorzystać z dostarczenia towaru za pomocą przesyłki pocztowej pobraniowej,
c) Klient może skorzystać z dostarczenia towaru za pomocą przesyłki kurierskiej,
d) Klient może skorzystać z dostarczenia towaru za pomocą przesyłki kurierskiej pobraniowej,
e) Klient może skorzystać z dostarczenia towaru za pomocą paczkomatu,
f) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Aleksandry 5/73, 30-837 Kraków.
4. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności za zamówiony towar:
a) płatność za pobraniem,
b) płatność gotówką przy odbiorze,
c) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy 95 1140 2004 0000 3202 7497 9684,
d) płatność w formie przedpłaty na rachunek bankowy,
e) płatności przelewem poprzez zewnętrzny system płatności: Dane należy podać w
następujący sposób: PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166
Poznań, NIP: 7792308495, KRS: 0000274399, REGON: 300523444- aktualne możliwe
sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej https://www.payu.pl/

5. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż zamówionego towaru paragonem lub na życzenie Klienta fakturą
VAT, które są dołączane do zamówionego towaru.
6. Jeżeli Klient wybrał płatność za pośrednictwem przelewu, jest On zobowiązany do dokonania zapłaty
w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia
przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia
umowy sprzedaży).
7. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
8. Jeżeli Klient wybrał płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki od Kuriera, zobowiązany jest On
do dokonania jej bezpośrednio przy odbiorze osobistym towaru.
9. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
10. Dostawa towaru odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium Państw
Członkowskich Unii Europejskiej i poza Unią Europejską.
11. Klient jest na bieżąco informowany o wysokości kosztów dostawy, które są widoczne w formularzu
zamówienia.
12. Wysyłka głównie z siedziby sklepu , ale również możliwość dropshippingu.

§ 10
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar, który jest przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
2. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi pod adres wskazany w trakcie składania zamówienia
przez wybranego Kuriera/Przewoźnika.
3. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez
Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest
posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. Zamówiony towar każdorazowo jest zapakowany w sposób, który odpowiada jego właściwościom.
Sprzedawca zapewnia, że dany towar jest odpowiednio zabezpieczony do transportu, w taki sposób,
aby nie uległ on uszkodzeniu, zalaniu itp.
5. Sprzedawca informuje Klienta o wydaniu towaru Kurierowi przesyłając stosowną informację na
podany adres e-mail, stanowiącą potwierdzenie.
6. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone
warunki umowy sprzedaży: ilość zamówionego towaru oraz jego rodzaj, a także cenę całkowitą
zawierającą koszty dostawy i podatek VAT, ewentualne rabaty/zniżki, jak również płatności, które
należy uiścić.
7. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi zgodnie z Jego wyborem.
8. Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj od 1 do 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego
towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.
Czas dostawy zamówienia jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
9. Sprzedawca umożliwia Klientowi odbiór osobisty zamówionego towaru, który jest bezpłatny. W tym
przypadku termin odbioru zamówionego towaru zostanie ustalony przez Sprzedawcę z Klientem
indywidualnie drogą mailową lub telefonicznie. Sprzedawca w tym celu będzie kontaktował się
telefonicznie bądź drogą mailową z Klientem, wykorzystując do tego dane podane przez Klienta
w trakcie składania zamówienia.
10. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy
podany termin.
11. Jeżeli Klient wybrał płatności przelewem za zamówiony towar to początek terminu dostawy
rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
12. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem, termin dostawy zamówionego
towaru rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
13. W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie
zamówienia, Klient jest informowany o kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy towaru.
14. Klient ma również możliwość anulować lub zmienić zamówienie, nie później jednak niż do chwili
przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. W tym celu Klient
kontaktuje się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana
zamówienia po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
15. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we
wskazanym Klientowi terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia

dalszego trybu postępowania, w tym zmiany sposobu doręczenia oraz ustalenia nowego terminu
dostawy.
16. Po otrzymaniu przesyłki, Klient lub osoba upoważniona powinna w miarę możliwości zbadać paczkę
czy nie jest ona uszkodzona, zalana, czy zawartość opakowania jest nienaruszona. Klient powinien
w miarę możliwości w obecności Kuriera, sporządzić protokół szkody oraz zawiadomić o tym fakcie
Sprzedawcę.
17. W przypadku, gdy towar wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą do Klienta
o nieprzyjmowanie przesyłki. Powyższe zalecenia w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają
uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych regulaminem. Zalecane
postępowanie Klienta ma na celu jedynie pomóc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn
i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie wskazanego powyżej protokołu
uszkodzenia towaru nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki. Tryb reklamacyjny
pozostaje bez zmian bez względu na zastosowanie lub niezastosowanie powyższych zaleceń.
18. W razie nieobecności Klienta pod wskazanym adresem do dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub
też podejmie próbę kontaktu, dzwoniąc pod numer podany w trakcie składania zamówienia w celu
ustalenia ponownej daty doręczenia zamówionego towaru. Jeżeli Kurier/Przewoźnik odeśle paczkę na
adres Sprzedawcy, to Sprzedawca skontaktuje się ponownie z Klientem w celu ustalenia nowego
terminu
i kosztów dostawy.

§ 11
Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny.
2. Powyżej wskazane prawo do odstąpienia przysługuje od momentu objęcia w posiadanie przez Klienta
lub wskazanej przez Niego innej osoby niż Przewoźnik zamówionego towaru.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia
przed upływem 14 dni kalendarzowych, pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w § 4
regulaminu.
4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za
niezawartą.
5. W celu złożenia oświadczenia od odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać ze wzoru
formularza, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i zamieszczony jest na stronie sklepu.
Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. Klient może, ale nie musi skorzystać z udostępnionego
formularza.
6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą
elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w formularzu zamówienia.
7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od Niego płatności,

w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takich samych metod płatności jakie zostały użyte przez
Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie
będzie się wiązało dla Niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
8. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął
Jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub
do czasu dostarczenia Mu dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
10. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu zamówionego towaru na adres Sprzedawcy w terminie
nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu
od umowy.
11. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
12. W przypadku, gdy zwracany towar ze względu na swój charakter nie może być odesłany w zwykłym
trybie pocztą, Sprzedawca informuje wówczas Klienta będącego Konsumentem o kosztach zwrotu
rzeczy na stronie internetowej sklepu.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania
z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
zamówionego towaru.
14. Zgodnie z postanowieniami art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do umowy:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
Konsumenta lub służąca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do Niego przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania

naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 12
Reklamacja i gwarancja

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar zgodny z zamówieniem, który jest wolny od
wad.
1. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są zamieszczone w
Kodeksie Cywilnym w szczególności w artykułach od 556 do 576.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli sprzedany towar posiada wadę fizyczną lub prawną.
3. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w dowolnej formie, np. pisemnie na adres siedziby
Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@defcon5.pl.
4. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego towaru
na adres Sprzedawcy podany w § 4. Jeżeli ze względu np. na rodzaj towaru jego dostarczenie przez
Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy
w miejscu, w którym towar ten się znajduje.
5. Jeżeli uprawnienia te wykonuje Klient będący Konsumentem, koszty dostawy są po stronie
Sprzedawcy.
6. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
7. W celu złożenia reklamacji zalecane jest, aby Klient podał następujące informacje, jednak niepodanie
wskazanych danych nie wpływa na proces reklamacyjny, a jedynie mogą być one pomocne dla
Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji:
a) dane osoby zgłaszającej reklamację w celu kontaktu oraz dane Sprzedawcy,
b) datę zakupu reklamowanego towaru oraz datę zgłoszenia,
c) przedmiot reklamacji,
d) żądanie Konsumenta.
8. Sprzedawca na stronie sklepu internetowego udostępnia wzór formularza reklamacyjnego, z którego
może skorzystać Klient. Nieskorzystanie z formularza, nie ma wpływu na składaną reklamację
i skuteczność jej rozpatrzenia.

9. W przypadku braku odpowiedzi przez Sprzedawcę na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni
kalendarzowych, reklamację uznaje się za zasadną. Po upływie wskazanego terminu Sprzedawca nie
może odmówić spełnienia żądania Konsumenta.

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach
oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
2. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania
sporów, w tym:
a) Klient będący Konsumentem ma prawo do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym
mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn.
zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu
organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214,
z późn.zm.),
b) Klient będący Konsumentem może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Klientem a Sprzedawcą,
c) Klient będący Konsumentem ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy w celu rozwiązania sporu
zaistniałego pomiędzy nim a sklepem. W tym celu może skorzystać z pomocy powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
d) Klient będący Konsumentem może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów
na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Platforma ta stanowi interaktywny i wielojęzyczny model rozwiązywania sporów.

§ 14
Dane osobowe w sklepie internetowym

1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób
korzystających ze sklepu internetowego oraz wszelkich uregulowań prawnych.

2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele
oraz zakres w jakim dane osobowe są zbierane, zamieszczone są w polityce prywatności.
3. Sprzedawca informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
wskazanych na stronie oraz w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy
sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem sklepu internetowego.
2. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej
zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając Mu
drogą elektroniczną odnośnik do nowych zapisów. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni
kalendarzowych od zamieszczenia ich na stronie sklepu. Jeżeli Klient nie akceptuje wprowadzanych
zmian, jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni
kalendarzowych, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwiązaniu. W innym przypadku, po upływie
wskazanego terminu, Sprzedawca uzna, iż zmiany zostały zaakceptowane.
5. Zmiany w regulaminie dotyczące niektórych usług elektronicznych (np. konto Klienta, formularz
zamówienia) pozostają wiążące w przypadku, gdy Użytkownik został prawidłowo poinformowany
o zmianach oraz nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
6. Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na już złożone zamówienia oraz zamówienia w trakcie
realizacji.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.06.2021 r.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Sklep internetowy „defcon5.pl” wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie służące do
automatycznego przechowywania danych w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym.
Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez sklep internetowy defcon5.pl lub podmioty
trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie
zostać przez Państwa zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej szczegółów
dotyczących naszej polityki cookies znajdziecie Państwo tutaj