kontakt@defcon5.pl   662 802 111
Regulamin - Defcon5PL


I. Informacje ogólne

    Właścicielem sklepu internetowego DEFCON5.pl jest Firma EMBE Komperda Bartłomiej z siedzibą  przy ul. Aleksandry 5/73, 30-837 Kraków.
    Pozostałe dane ewidencji gospodarczej naszej firmy (znajdujące się również na oficjalniej stronie CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx)
    - posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 7352601110,
    - posiada numer REGON: 122969360.
    Adres do korespondencji: EMBE Komperda Bartomiej, ul.Aleksandry 5/73, 30-837 Kraków, e-mail: kontakt@defcon5.pl.
    Korzystanie z serwisu/sklepu DEFCON5.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności DEFCON5.pl
    Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: 
(1) sprzedaż towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony DEFCON5.pl, e-maila lub telefonu (sprzedaż internetowa), 
(2) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).
 
    Klientów korzystających z usług sklepu internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

II. Zasady zamawiania

    Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy, jak również e-mailem na adres: kontakt@defcon5.pl , telefonicznie pod nr (0048) 662-801-111
    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
    Kupujący zobowiązany jest do podania  adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

    Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni nie będą realizowane.
    Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
   DEFCON5.pl  zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
    

    Cena podana przy dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Uwaga! W przypadku zamówień na towary, których w danej chwili brak na magazynie, ceny mogą ulec zmianie. DEFCON5.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień na dostępne produkty, które przyjęto do realizacji.
    W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
    DEFCON5.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.
    Ceny towarów znajdujących się w sklepie DEFCON5.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
    Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem aDEFCON5.pl - zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, zgodnie z ogólnymi warunkami umowy sprzedaży.
    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z dostarczonym mu towarem, faktury VAT dokumentującej dokonaną sprzedaż. Jeżeli klient dokonuje zakupu towaru jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.”
    Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: kontakt@defcon5.pl. Firma EMBE Komperda Bartłomiej zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych".
    W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie zamawiania, jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu składania zamówienia (zawierania umowy) np. błędnego obliczania wartości zamawianych towarów czy kosztów przesyłki, Klient ma prawo zgłosić swoją reklamację w tym zakresie. Reklamacje takie należy kierować pisemnie na adres: EMBE Komperda Bartłomiej, ul.Aleksandry 5/73, 30-837 Kraków lub na adres e-mail : kontakt@defcon5.pl .

DEFCON5.pl zastrzega sobie prawo do:

            -  zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

            - wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego DEFCON5.pl .III. Wysyłka i zapłata

    Zamówione towary są dostarczane do klienta na wskazany adres dostawy (prywatny lub firmowy, do wskazanego Paczkomatu InPost) w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej  lub Poczty Polskiej (wysyłka krajowa i zagraniczna - dotyczny kajów należących do Unii Europejskiej). 
    Termin dostawy zamówionych towarów wynosi w przypadku realizacji zamówień na terenie Polski od 24 godzin do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy DEFCON5.pll a Kupującym. W przypadku wysyłki za granicę termin dostawy wynosi od 4 do 6 dni roboczych.
   DEFCON5.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy kuriera.
    Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski naliczany jest zgodnie z zasadami podanymi w cenniku dostaw
    Płatności można dokonywać przy odbiorze produktów (za pobraniem), przelewem elektronicznym, kartą kredytową oraz ratalnie. Wybraną formę płatności należy zaznaczyć w koszyku. DEFCON5.pl zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczania poszczególnych typów płatności w zależności od kraju i sposobu dostawy.
    Przy płatności za pobraniem, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej.
    Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości z fakturą prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu.
    Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi od 6 miesięcy do 30 lat. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
    W różnych krajach mogą być różne obostrzenia prawne dotyczące posiadania, użytkowania i zakupu różnych produktów jak np. noże, wiatrówki. Jeśli zamawiasz z zagranicy lub podróżujesz z zakupionym u nas towarem, na Tobie spoczywa obowiązek znajomości lokalnego prawa i jego przestrzegania.
    DEFCON5.pl zastrzega sobie prawo do zmiany formy dostawy po uprzedniej konsultacji z klientem. Konieczność zamiany formy dostawy może nastąpić np. w przypadku zamówienia z dostawą do Paczkomatu , który nie mieści się w żadnej skrytce oferowanej przez Paczkomaty .

Przy odbiorze towaru kupujący zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp. W przypadku braku towaru należy spisać protokół szkody z firmą odpowiedzialną za dostarczenie przesyłki.


IV. Gwarancje 

Długość gwarancji uzależniona jest od rodzaju produktu i producenta.

Gwarancja uznawana jest tylko wraz z oryginalnym dowodem zakupu i kartą gwarancyjną(jeśli producent ją przewiduje). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych w wyniku nieodpowiedniej eksploatacji, braku konserwacji, przeróbek a także naturalnego zużycia się towaru podczas eksploatacji.

V. Zwrot towaru 

    Poza wyjątkami określonymi w Ustawie, klient, który zakupił towar wysyłkowo w DEFCON5.pl, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dostarczenia towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, wraz z kserokopią dowodu zakupu, instrukcją i gwarancją. W takim przypadku towar wysyła klient na swój koszt. 

    WAŻNE! Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

    Szczegółowe pouczenie o możliwości i warunkach odstąpienia od umowy wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy znajduje się niżej, pod postanowieniami końcowymi niniejszego Regulaminu.


VI. Zdjęcia zamieszone na stronie

 
    Zdjęcia umieszczone na naszych aukcjach są własnością firmy EMBE Bartłomiej Komperda. Rozpowszechnianie zdjęć bez zgody firmy będzie zgłaszane do odpowiednich instytucji.
 
Kupując na naszych aukcjach proszę pamiętać że zdjęcie przedstawia przykładowy model i w rzeczywistości może się różnic od zakupione. Głownie dotyczy to noży wykonanych ze stali damasceńskiej, okładzin z rogów, drewna itp. Każdy taki nóż posiada indywidualny wzór który może się różnić od tego przestawionego na przykładowych zdjęciach.


VII. Postanowienia końcowe
 

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
  4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
    1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
    2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
  6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe:

 

EMBE Komperda Bartłomiej

ul. Aleksandry 5/73

30-837 Kraków

tel: 882-320-094

email: kontakt@defcon5.pl

 

Mogą Państwo skorzystać z przedstawionego niżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Ze zwrotem płatności firma EMBE wstrzymuje się  do czasu otrzymania rzeczy .

Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

Rzecz(y) należy zwrócić wysyłając na adres:


EMBE Komperda Bartłomiej - ZWROT

ul. Aleksandry 5/73

30-837 Kraków

tel: 882-320-094

email: kontakt@defcon5.pl


Uwaga! Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
EMBE Komperda Bartłomiej - ZWROT
ul. Aleksandry 5/73
30-837 Kraków
tel: 882-320-094
e-mail: kontakt@defcon5.pll
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących produktów:
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
UWAGA. Zwracane towary należy odesłać na adres:

EMBE Komperda Bartłomiej - ZWROT
ul. Aleksandry 5/73
30-837 Kraków

Data otrzymania zamówienia: ….............................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …......................................................................................
Adres konsumenta(-ów):
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy konsumenta(-ów):
…....................................................................................................
Podpis konsumenta(-ów)
...................................................
Data:
...................................................

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat:

EMBE Komperda Bartłomiej - ZWROT
ul. Aleksandry 5/73
30-837 Kraków
tel: 882-320-094
e-mail: kontakt@defcon5.pl

Oświadczenie:

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących produktów:

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

Data otrzymania zamówienia: ….............................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …......................................................................................

Adres konsumenta(-ów):

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

Telefon kontaktowy konsumenta(-ów):

…....................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (**)

...................................................

Data:

...................................................